Vyhlasovateľ súťaže:
OZ DONOVALKOVO
Mistríky 467
976 39 Donovaly
donovalkovo@donovalkovo.sk
Názov súťaže: SÚŤAŽ O LÍSTKY DO ZVEROPARKU
Trvanie súťaže: 8.7.2024 – 15.7.2024
Účastníci súťaže:
Účastníkom súťaže môže byť každá fyzická osoba:
– ktorá je registrovaná na sociálnej sieti FB
– ktorá splní podmienky súťaže podľa týchto pravidiel súťaže s výnimkou zamestnancov vyhlasovateľa súťaže a ich blízkych osôb v zmysle ust. § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
Podmienky súťaže:
1. Do žrebovania bude zaradený každý účastník súťaže, ktorý v dobe trvania súťaže uverejní v komentári pod súťažným príspevkom na sociálnej sieti FB, na stránke vyhlasovateľa súťaže, komentár so správnou odpoveďou na súťažnú otázku v dobe trvania „Aké zvieratko môžete vidieť vo Zveroparku?“
2. Jeden súťažiaci sa môže zúčastniť jednej súťaže iba raz – jedna správna odpoveď na súťažnú otázku.
Vyhlasovateľ súťaže má právo vyradiť účastníka súťaže, ak je obsah jeho súťažného príspevku vulgárny, urážajúci ľudskú dôstojnosť alebo odporujúci dobrým mravom.
3. Účastník súťaže udeľuje svoj súhlas s účasťou v súťaži podľa týchto pravidiel, súhlas so znením pravidiel bez výhrad a s prípadným prijatím výhry spôsobom podľa pravidiel. Vyhlasovateľ súťaže nie je zodpovedný za technické či programové chyby a omyly vzniknuté počas súťaže.
Žrebovanie:
1. Žrebovanie o výhru bude prebiehať pod dohľadom dvoch zamestnancom vyhlasovateľa súťaže a to náhodným výberom.
2. Výherca bude kontaktovaný správou prostredníctvom sociálnej siete FB a oslovený s požiadavkou na uvedenie adresy, na ktorú sa mu má poslať výhra.
Výhra:
Výhra – Rodinná vstupenka (2 dospelí + 2 deti) do ZVEROPARKU v hodnote 40 €.
1. V prípade, že sa nepodarí s výhercom skontaktovať do 7 dní od uskutočnenia žrebovania, bude vyžrebovaný nový výherca.
2. Výhra bude výhercovi odoslaná do 7 dní od termínu žrebovania.
3. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či podmienky stanovené pre danú výhru boli splnené alebo nie. Výhru nemôžu vyhrať súťažiaci, ktorí nesplnili, aj keď iba čiastočne, podmienky stanovené týmito pravidlami.
4. Ak výherca neprejaví súhlas s nadobudnutím výhry, vzdá sa výhry, odoprie súhlas, resp. nesplní inú podmienku podľa týchto pravidiel, výhru získava novo vyžrebovaný výherca.
Osobné údaje:
1. Každý účastník udeľuje svojou účasťou v súťaži súhlas s podmienkami súťaže a s použitím fotiek na účel oprávnených záujmov vyhlasovateľa súťaže, t.j. na marketingové účely, súhlas k tomu, že jeho osobné údaje v rozsahu v akom sú prístupné verejnosti na sociálnej sieti FB, na ktorej sa účastník zapojil do súťaže, môžu byť použité a uchovávané primeraným spôsobom za účelom prevádzkovania súťaže (napr. realizácia súťaže, odovzdanie a prevzatie výhry), a to po dobu trvania súťaže, Vyhlasovateľom súťaže ako prevádzkovateľom. Spracovanie údajov môže byť vykonávané prostredníctvom tretích osôb. Súhlas je udelený dobrovoľne na dobu neurčitú a môže byť kedykoľvek odvolaný formou zaslania e-mailu na: donovalkovo@donovalkovo.sk
2. Súťažiaci má práva podľa § 19 – 30 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, t. j. predovšetkým právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely.
Osobitné ustanovenia:
1. Vyhlasovateľ súťaže nebude zodpovedať za dane vyplývajúce z výhry podľa príslušného zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
2. Výherca nemá právny nárok na zámenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie. Účastník súťaže berie na vedomie, že výhry zo stávok a hier nie je možné podľa platnej právnej úpravy vymáhať súdnou cestou.
3. Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými účastníkmi súťaže v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím výhry.
4. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek súťaž zrušiť alebo zmeniť podmienky súťaže.
5. Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že táto súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, odobrená, spravovaná spoločnosťou FB a nie je s ňou nijako spojená.
6. Účastník súťaže si je vedomý toho a súhlasí s tým, že spoločnosť FB voči nemu nemá žiadne záväzky vyplývajúce z tejto súťaže.
7. Vyhlasovateľ súťaže spravuje túto súťaž samostatne a robí tak na vlastné riziko. Zapojením sa do súťaže vyjadrujú účastníci súťaže svoj súhlas spravovať sa týmito pravidlami.